Gunning en overdracht van de exploitatie van het Landelijk Centraal Meldpunt voor incidenten (2010)

De Stichting Incident Management Nederland ("Stichting IMN") is verantwoordelijk voor de exploitatie van het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") voor incidenten. Dit meldpunt, dat wordt bekostigd door verzekeraars en wegbeheerders, handelt jaarlijks 110.000 meldingen van incidenten af. Bij elke melding zorgt het LCM voor inschakeling van het juiste bergingsbedrijf. Het LCM zorgt daarnaast voor betaling van de berging van onverzekerde, buitenlandse en onbeheerd achtergelaten voertuigen. Tot slot is het LCM verantwoordelijk voor het beheer van het Aanrijdtijdensysteem Incident Management "AIM"), een systeem waarmee automatisch de aanrijdtijd van alle bergingen op het hoofdwegennet wordt geregistreerd.

lcm landelijk centraal meldpunt

De exploitatie van het LCM was sinds de oprichting van de Stichting IMN in 1999 uitbesteed aan de VerzekeraarsHulpDienst ("VHD"). In 2007 werd door het Verbond van Verzekeraars besloten dat het wenselijk was dat na afloop van de overeenkomst met de VHD ook andere alarmcentrales een kans moesten krijgen om de exploitatie van het LCM op zich te nemen. Er diende een gunningsprocedure te worden ingericht waar alle bij de Stichting IMN aangesloten alarmcentrales aan konden deelnemen. De Stichting IMN schakelde Bridgecraft in als projectmanager voor de voorbereiding en uitvoering van de gunningsprocedure en voor het begeleiden van de overdracht aan een eventuele nieuwe exploitant. Expertise op het gebied van aanbestedingsrecht werd geleverd door De Brauw Blackstone Westbroek.

De gunningsprocedure werd door de Stichting IMN als risicovol beschouwd omdat zij zelf slechts beperkte kennis had van de werkwijze van het LCM. Het meldpunt was in de loop van vele jaren door de zittende exploitant zelf ontwikkeld. De gehanteerde werkwijze was slechts beperkt gedocumenteerd en er bestond geen ervaring met overdracht van de activiteit aan een andere partij.

De procedure vroeg daarom om uitvoering van de volgende activiteiten:

berging

De gunningsprocedure gaf de Stichting IMN de kans om de exploitatie-overeenkomst ingrijpend te herzien. Er werden gespecificeerde performance-eisen vastgesteld gekoppeld aan een bonus-malusregeling voor de overeengekomen tarieven. Van aanbieders werd verlangd dat zij een overtuigend plan van aanpak opstelden voor de eventuele overdracht van de exploitatie aan een andere dan de zittende partij. In de gunningsprocedure werd verder een geschiktheidstoets opgenomen die moest vaststellen of een (voorlopig) gegunde partij in staat was om de dienstverlening op niveau te kunnen uitvoeren.

De gunningsdocumenten werden in 2008 gepubliceerd. In maart 2009 werd besloten tot gunning van het LCM aan Mondial Assistance. De nieuwe overeenkomst trad in werking op 1 juli 2009. De overdracht van VHD aan Mondial bracht nagenoeg geen kinderziekten met zich. Vanaf het vierde kwartaal van 2009 rapporteerde het LCM een performance die consistent beter was dan de cijfers over de voorafgaande contactperiode.

Bridgecraft Strategie en Corporate Finance - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 30 600 30 - Fax 070 30 600 52 -